Gemeente Mol

1. Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze op een outreachende wijze bereiken binnen het project?

Wij kiezen resoluut om de outreachend maatschappelijk werker actief op zoek te laten gaan naar kwetsbare ouders door aanwezig te zijn in alle 22 Molse scholen en 3 armoedeverenigingen. Het is de bedoeling om in dit project, de onderbescherming van gezinnen aan te pakken en om de kinderarmoede te bestrijden.

Het niet betalen van een schoolrekening is vaak een laattijdig signaal dat gezinnen het financieel moeilijk hebben. Met de combinatie van de peripatetic outreachende aanpak en de domiciliairy outreach wilden we verschillende thema’s aanpakken met dit project. Enerzijds staat in het project voorop om de kinderarmoede binnen de gemeente maar onrechtstreeks ook bij de andere gemeentes (schoolgaande kinderen ook van andere gemeentes) terug te dringen. We willen de onderbescherming aanpakken, mensen beter informeren en anderzijds willen we de hoge drempel naar onze hulp- en dienstverlening verlagen en de negatieve bijklank 'naar het OCMW moeten gaan', 'voor mensen die arm' zijn, wegwerken.

We bereiken deze doelgroep outreachend door fysiek aanwezig te zijn op de scholen, een aanspreekpunt te zijn, deel te nemen aan verschillende overlegmomenten en door ook fysiek aanwezig te zijn op de werkingen van de verschillende armoedeverenigingen. Hierdoor bereiken we ouders, kwetsbare inwoners en kinderen en jongeren, rechtstreeks.

2. Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

Een vernieuwende methodologie die ingezet werd, is de 'Most Significant Change (MSC)' methodologie. Het project werd na intervisie bijgestuurd op basis van ervaringen, vragen, verhalen, … van de hulpvrager en outreacher. Hierdoor werd er ook bijgestuurd in het aanbod en de werking van de hulp- en dienstverlening van het lokaal bestuur gemeente Mol. In het project werden twee verschillende nota’s uitgewerkt die rechtstreeks gevolg hadden tot vereenvoudigde en versnelde procedures van steunverlening betreffende schoolkosten en hulpvragen van jongeren. Eveneens werd er een nieuwe procedure uitgewerkt door middel van samenwerking met vrijwilligerswerking ‘de Frakstok’ waardoor we in het project over gratis tweedehands laptops beschikten. Door deze samenwerking kunnen we gezinnen zeer laagdrempelig leren kennen en zonder enige voorwaarden een laptop of computer geven aan een kwetsbaar gezin.

Anderzijds hebben we sterk ingezet op een verbeterde samenwerking met alle Molse scholen en armoedeverenigingen. Vernieuwend is dat door aanwezigheid en het geven van correcte informatie aan de vrijwilligers van de armoedeverenigingen en de directies, zorgcoördinatoren van de scholen de band nauwer werd. Hierdoor kwamen zij in het project meer te weten over de sociale kaart en kunnen zij in de toekomst beter doorverwijzen naar de outreacher of rechtstreeks naar de juiste hulp-of dienstverlening.

3. Welke partners betrekken jullie bij het project? Kunt u hun betrokkenheid beschrijven?

Er werden heel wat partners betrokken bij het project.

- Alle 22 Molse scholen: directie, zorgcoördinatoren, leerkrachten en leerlingenbegeleiders. Zij zijn betrokken in de situatie van ouders, kwetsbare kinderen en konden de gezinnen toeleiden naar de outreacher. Anderzijds was de outreacher ook op de verschillende scholen fysiek aanwezig.

- Alle 3 lokale armoedeverenigingen: door aanwezig te zijn op de verschillende werkingen, kwamen inwoners met vragen terecht bij de projectmedewerker. Vanuit dit eerste contact kon verder bekeken worden welke rechten er nog uitgeput konden worden.

- CLB: staan erg dicht bij gezinnen in kwetsbare situaties en konden in dit project ook toeleiden naar de projectmedewerker. Anderzijds was er soms ook overleg om een sterkere samenwerking tussen de diensten te garanderen.

- Huis van het Kind: organiseren van anonieme casusbespreking tussen de outreacher en de gezinscoaches, toeleiding naar mekaars werking, … Er werd in het project ingezet op een sterkere samenwerking.

- Omliggende OCMW's: gezinnen uit andere gemeentes kwamen ook terecht bij de outreacher, gezinnen werden warm doorverwijzen naar het desbetreffende OCMW.

- De Frakstok vrijwilligerswerking: samenwerking betreffende laptops/computers

- Interne diensten: collega maatschappelijk werker, collega flankerend onderwijsbeleid, armoededeskundige, ...

- Outreachend werker CAW: samenwerking uitgebouwd.

4. Beschrijf het (de) hefboomeffect(en) dat dit project kan teweegbrengen. Welke voordelen creëert het project die verder reiken dan het initiële opzet?

- Door het inzetten van de outreachend medewerker in een niet-OCMW setting, zetten mensen sneller de stap om informatie te bekomen waardoor ze sneller aan hun rechten komen. De outreacher is erg nabij waardoor mensen sneller toegang krijgen tot de juiste hulp- en dienstverlening.

- Een ander effect is dat het ‘OCMW’ een positievere connotatie krijgt. Het voordeel hiervan is dat mensen sneller de stap zullen zetten naar de sociale dienst waardoor de problemen preventief aangepakt kunnen worden en minder curatief.

- Anderzijds werd er door de outreacher ingezet op vereenvoudigde procedures die de werking van het lokaal bestuur ten goede komt en waardoor meer gezinnen in aanmerking komen voor steunverlening dewelke anders mogelijks uit de boot zouden vallen.

- Het inzetten op het thema ‘onbetaalde schoolrekeningen’. Hiermee wordt de kinderarmoede teruggedrongen en scholen kunnen financiële middelen die anders de onbetaalde schoolrekeningen vergoeden, gebruiken voor eigen werking.

5. Welke resultaten werden bereikt?  Hoe hebben jullie deze resultaten gemeten?

We geven hieronder de bereikte resultaten weer van het eerste half jaar, periode 1 januari 2021 t.e.m. 30 juni 2021. De resultaten werden voornamelijk gemeten op basis van het aantal cliëntcontacten en acties dewelke geregistreerd worden in het cliëntvolgsysteem.

- Er werden in totaal 139 gezinnen bereikt waaronder 81 nieuwe gezinnen. Deze 81 gezinnen hadden nooit eerder een hulpvraag.

- In totaal ontvingen 46 leerlingen een laptop vanuit samenwerking met ‘De Frakstok’.

- Er werden gezinnen uit de brede regio bereikt (Balen, Meerhout, Geel, Dessel, Lommel, Turnhout, Ham en Antwerpen).

- Een breed netwerk werd opgebouwd met verschillende externe diensten (outreachers van andere gemeentes, …).

- Er werd ingezet op vereenvoudigde procedures m.b.t. steunaanvraag met outreachende visie (zie vraag 2)

- Er zijn nieuwe, diverse en versterkte samenwerkingen met partners ontstaan.