Fondation pour l'Inclusion Digitale

1. Wat is de visie op digitale inclusie binnen uw organisatie?

La Fondation pour l’Inclusion Digitale' werd opgericht in de context van Covid-19, die het belang van digitale ongelijkheid heeft benadrukt. Zo is digitale inclusie de kern van de dagelijkse missie van de stichting. Ons project is immers de lokale verkleining van de digitale kloof. Voor ons gaat het niet enkel om de strijd tegen kwetsbaarheid en isolement, maar ook om een strijd voor gelijke kansen via de toegang tot de democratische rechten voor iedereen.

Digitaal analfabetisme wordt het nieuwe analafabestisme. In een egalitaire maatschappij is het nu noodzakelijk om toegang te geven tot de digitale wereld, om alternatieven voor de digitale wereld te leren gebruiken en te blijven voorstellen; zonder dit kunnen de rechten van onze medeburgers niet meer worden gewaarborgd.

 

2. Wie is de doelgroep voor uw project? Waarom vond je het nodig om een digitaal inclusieproject voor te stellen voor deze doelgroep? Hoe bereik je je doelgroep als binnen het kader van dit project?

Ons doelpubliek bestaat uit de numeriek meest kwetsbare personen. Het gaat om volwassenen (18+) in precaire situaties, met name vluchtelingen, daklozen, bejaarden, jongeren en gehandicapten. Onder deze groepen vinden we echter de meeste mensen die niet over de financiële middelen beschikken om zich uit te rusten met digitale toegangsterminals (smartphones, tablets, enz.) of over de technische vaardigheden die nodig zijn om digitale instrumenten en het internet te gebruiken.

Dit zijn ook de mensen die digitale technologie het hardst nodig hebben. De toegang tot digitale technologie is nu immers essentieel geworden om sociale uitsluiting te doorbreken en toegang te krijgen tot grondrechten. Hiervoor is de smartphone een bevoorrecht instrument. Zo is het hebben van een telefoonnummer essentieel om bereikbaar te zijn bij het zoeken naar een baan. Daarom is het noodzakelijk de digitale technologie voor iedereen toegankelijk te maken.

Om zo'n gevarieerd doelpubliek te bereiken, heeft de Stichting een ecosysteem opgebouwd van organisaties die met de meest kwetsbare mensen werken. Dit ecosysteem bestaat bijvoorbeeld uit basisverenigingen en OCMW's. Concreet sluiten wij partnerschapsovereenkomsten met deze plaatselijke verenigingen om ons doelpubliek te vinden.

 

3. Welke methodologie heb je gebruikt om dit project uit te voeren? Wat is het innovatieve karakter van deze methodiek? Hoe betrek je je doelgroep bij de voorgestelde activiteiten?

We rusten mensen uit die kwetsbaar zijn voor de digitale kloof door hen gratis lokaal gereviseerde smartphones en tablets te geven. Op die manier dragen wij bij tot de uitrusting van mensen in nood en geven wij een tweede leven aan apparaten waarvan de productie nieuw zeer vervuilend is. Het kost ons ongeveer 50 euro per apparaat om het een tweede leven te geven.

Onze ecosysteemwerking stelt ons in staat relevantere projecten voor te stellen. Onze partners geven zelfs gratis opleiding in het gebruik van de toestellen. Aan het einde van de opleiding wordt de smartphone of tablet waarop de begunstigde heeft geleerd, aan hem aangeboden. De begunstigde heeft de meest relevante manipulaties voor zijn gebruik kunnen leren en de programma's/toepassingen kunnen downloaden die hem aanbelangen. De combinatie van een toestel en een opleiding is de beste garantie voor een later en blijvend gebruik door onze leerlingen.

4. Hoe kan jouw project een hefboomeffect creëren (een inspiratiebron zijn) voor de realisatie van andere digitale inclusieprojecten van deze doelgroep? Bent u in het kader van dit project samenwerkingsverbanden aangegaan met andere actoren?

Steeds meer organisatiesdie werken met mensen in kwetsbare situaties worden zich bewust van de moeilijkheden die hun doelgroepen ondervinden om toegang te krijgen tot onlinediensten. Zij worden zich bewust van het belang van digitale technologie en steeds meer van hen vragen ons om hulp. Onze stichting kan digitale projecten initiëren in deze lokale organisaties.

De Stichting heeft namelijk besloten ervaringen en middelen te bundelen om synergieën tussen haar partners tot stand te brengen. Het organiseert bijvoorbeeld jaarlijkse rondetafelconferenties waar belanghebbenden beste praktijken kunnen uitwisselen, inspiratie kunnen opdoen of projecten voor digitale inclusie kunnen opzetten. Door onze ervaringen en middelen binnen dit ecosysteem te delen, kunnen we een transversale en structurele aanpak van de digitale kloof ontwikkelen en zo onze impact verveelvoudigen.

 

5. Wat zijn de resultaten die worden behaald na de uitvoering van uw project?

In de twee jaar dat zij bestaat heeft de Stichting al 1.357 apparaten geschonken. Deze werden rechtstreeks aan een behoeftige gegeven of werden gebruikt om verschillende mensen op te leiden. Wij schatten dat wij meer dan 6.000 mensen met deze uitrusting hebben kunnen helpen.

Onze impact blijkt uit de vele getuigenissen die we ontvangen van mensen voor wie een apparaat een echte stimulans was op hun traject.
Ons initiatief beschermt ook ons milieu, aangezien we schatten dat de refurbishing en de verlenging van de levensduur van de geschonken apparaten heeft geholpen om ongeveer 40 ton CO2 te besparen.

Uiteindelijk is 10.000 euro gelijk aan 200 apparaten die zullen worden gebruikt om een kansarme persoon essentiële onlinediensten bij te brengen of om een bejaarde opnieuw met zijn familie in contact te brengen. In België zijn er meer dan 880.000 mensen die momenteel geen toegang hebben tot digitale technologie en het is aan deze mensen dat onze actie is gewijd.

 

6. Hoe past uw project in een langetermijnstrategie voor digitale inclusie?

Ons project maakt deel uit van een transversale strategie die de drie graden van de digitale kloof bestrijdt. Gezien onze kennis en middelen hebben wij ervoor gekozen ons te concentreren op het eerste niveau, namelijk de ongelijke toegang tot digitale technologieën, een conditio sine qua non voor toegang tot het internet. De schenking van smartphones en tablets is inderdaad een historische en structurele actie van de Stichting. Het is essentieel voor de meest kwetsbare mensen, die, nog voordat ze weten hoe ze digitale technologie moeten gebruiken, over de instrumenten moeten beschikken.

Om het effect en de duurzaamheid van onze actie te vergroten, hebben wij strategische partnerschappen opgezet die ervoor zorgen dat de digitale kloof van de 2de e en 3de graad wordt verkleind door mensen te ondersteunen bij het verwerven van digitale vaardigheden en het gebruik van essentiële diensten.