Interface3.Namur

1. Wat is de visie op digitale inclusie binnen uw organisatie?

Even belangrijk als lezen en schrijven, is het digitale een essentiële sleutel om (opnieuw) zijn plaats te vinden in de maatschappij en te werken. Als een echte vector tot empowerment moet iedereen deze kunnen temmen, gebruiken, zelfs uitvinden. Daarom voert Interface3.Namur ABSL sinds 2004 acties ten voordelen van de toegang tot de digitale wereld en de tewerkstelling voor iedereen.

Aangezien we in het digitale tijdperk allemaal actoren in de samenleving moeten zijn, houdt Interface3.Namur zich vooral bezig met de digitale inclusie van vrouwen. De vereniging stimuleert ook de oriëntatie op IT-beroepen en pleit voor meer genderdiversiteit in deze banensector.

Om de toegang te vergemakkelijken en de digitale competenties te versterken, begeleidt Interface3.Namur zowel de begunstigden, als de actoren op het terrein die in contact staan met het kwetsbare publiek. Daarom stelt de vzw sensibiliserings- en opleidingacties voor en stelt zij haar expertise en haar middelen ter beschikking om het eenvoudiger te maken om deze technologieën onder de knie te krijgen.

Via haar project "Box Numérique" rust Interface3.Namur de maatschappelijk werkers, bevoorrechte gesprekspartners van het kwetsbare publiek, dat zeer ver verwijderd is van de digitale wereld, uit om hen te helpen bij het gebruik van de digitale tools.

 

2. Wie is de doelgroep voor uw project? Waarom vond je het nodig om een digitaal inclusieproject voor te stellen voor deze doelgroep? Hoe bereik je je doelgroep als binnen het kader van dit project?

Momenteel beschikt bijna de helft van de Belgen niet over de nodige digitale competenties en dit percentage bedraagt 70 % wanneer het gaat om personen met een laag inkomen of opleidingsniveau. Om ervoor te zorgen dat de digitale technologie voor dit publiek een vector van integratie en insluiting is, is het nodig :

Door middel van opleiding de digitale vaardigheden ontwikkelen van zowel de burgers als de maatschappelijk werkers die hen begeleiden

Het gebruik van digitale technologie in het dagelijks leven en in de ondersteuning aan te moedigen, teneinde digitale instrumenten te demystificeren en betekenis te geven aan het gebruik ervan

Het uiteindelijke publiek van het "Digital Box"-project, door bemiddeling van maatschappelijk werkers, bestaat uit mensen in precaire situaties die ver van de digitale wereld staan. De instrumenten die in het kader van dit project zijn ontwikkeld, zijn bedoeld voor maatschappelijk werkers die vaak hulpeloos staan tegenover de vele steeds meer gedigitaliseerde procedures die dagelijks moeten worden uitgevoerd door de kansarme personen die zij bijstaan. Voor dit specifieke publiek zijn er veel belemmeringen om een opleiding te volgen, maar zij hebben regelmatig contact met hun maatschappelijk werkers. Het is dan ook nodig hen middelen aan te reiken waarop zij zich kunnen baseren om zelfstandig te worden met digitale technologie.

3. Welke methodologie heb je gebruikt om dit project uit te voeren? Wat is het innovatieve karakter van deze methodiek? Hoe betrek je je doelgroep bij de voorgestelde activiteiten?

Onze methodologie is gericht op 3 aspecten:

  • Multimediabronnen gebruiken (fiches en video's) als dragers voor de overdracht van digitale competenties. Naast de opleiding bevordert het aanmaken van visuele tool de toegang en het begrijpen van de overgedragen informatie. Het is ook de bedoeling om een niet-digitale tool te creëeren die makkelijk overdraagbaar is naar de online praktijken
  • Zich richten op maatschappelijk werkers door hen op te leiden en te begeleiden. Deze medewerkers op het terrein staan immers in direct contact met het eindpubliek van het project, wat het gemakkelijker maakt direct in te spelen op de bestaande behoeften met een reeds geschapen vertrouwensband. Ten tweede kunnen we door deze werknemers op te leiden een breder publiek bereiken, aangezien één opgeleide werknemer verschillende begunstigden kan begeleiden.
  • De informatie samenvatten door eenvoudige manipulaties toe te staan en de aandacht te richten op de echte acties die de begunstigden willen uitvoeren. Doel is de actoren op het terrein bewust te maken van de noodzaak hun acties met digitale technologie te deconstrueren, zodat zij gemakkelijker kunnen uitleggen welke stappen nodig zijn om een digitale actie tot een goed einde te brengen

Het doelpubliek wordt betrokken bij de invoering van deze "Digitale Box", dankzij de feedback van op het terrein tijdens opleidingen die eveneens zullen dienen om de inhoud aan te passen die in de loop der tijd werd aangemaakt.

4. Hoe kan jouw project een hefboomeffect creëren (een inspiratiebron zijn) voor de realisatie van andere digitale inclusieprojecten van deze doelgroep? Bent u in het kader van dit project samenwerkingsverbanden aangegaan met andere actoren?

Deze "Digitale Box" werd gecreëerd om gebruikt te worden door structuren die het kwetsbare publiek begeleiden en uitgevonden om de mogelijke velden te openen na voltooiing van het project. Het gaat om de levering van de middelen waarop ze kunnen steunen die ervoor zorgen dat de acties rond digitale inclusie kunnen worden verdergezet.

Verschillende getuigenissen bevestigen het toekomstig gebruik:

“Ik organiseer informaticaworkshops in het kader van de dienst voor sociale inschakeling. Deze tools zullen mij helpen om digitale tools te leren gebruiken (smartphone, PC, tablet)…”

“Zeer interessante tool, relevant met de ontvangen map. Support die ervoor zal zorgen dat er een digitaal project kan worden ontwikkeld binnen onze structuur.”

Er werden talrijke contacten en partnerschappen (OCMW,CISP, CEFO, IBEFE,...) aangegaan met de actoren van de non-profit tijdens het project, dit bevestigt het idee dat deze "Digitale Box" een echte toekomst heeft bij de maatschappelijk werkers en door een multiplicatoreffect op talrijke mensen in een kwetsbare sitautie.

5. Wat zijn de resultaten die worden behaald na de uitvoering van uw project?

In het eerste jaar van dit project zijn meer dan 50 fiches opgesteld, gedrukt en online gezet. Op onze website waren meer dan 10.000 views op de fiches en meer dan 1.000 downloads. Onze opleidingen en informatiesessies hebben meer dan 250 mensen uit ongeveer 100 verschillende organisaties bereikt. En de 'Digitale Box' is 210 keer verspreid.

Talrijke reacties van de organisaties hebben bevestigd dat er een grote behoefte bestaat aan dit soort instrumenten voor maatschappelijk werkers. Hier volgen enkele getuigenissen die in die richting wijzen: "Uw "Digitale Box" is een hulpmiddel dat mij op het terrein zal helpen bij gebruikers die digitaal minder vaardig zijn" of "Ik denk dat de inhoud van de "Digitale Box" zeer regelmatig in mijn werk zal worden gebruikt en dat ik het hulpmiddel zelfs met collega's zal delen.

 

6. Hoe past uw project in een langetermijnstrategie voor digitale inclusie?

Naast haar acties ten gunste van werkzoekenden is Interface3.Namur sinds enkele jaren betrokken bij de ondersteuning van non-profitstructuren met digitale behoeften. Wij willen deze actoren op het terrein blijven opleiden om hen de sleutels te geven tot concrete acties met hun publiek. De in dit project ontwikkelde instrumenten kunnen worden hergebruikt door de structuren die dat wensen.

Het is ook de bedoeling dat het instrument evolueert volgens de behoeften van mensen die ver van de digitale wereld staan en van degenen die hen ondersteunen. Het digitale formaat maakt ook exploitatie, vermenigvuldiging en verspreiding op lange termijn mogelijk door de structuren die de fiches en video's gebruiken.

Ten slotte zijn de federaties van de herinschakelingssector ook zeer gevoelig voor de invoering van hulpmiddelen om beter met digitale technologie te werken. In die zin zijn er nog investeringen nodig om de actoren die actief zijn op digitaal vlak te ondersteunen.