OCMW Brugge

1. Wat is de visie op digitale inclusie binnen uw organisatie?

In een steeds verder gedigitaliseerde wereld, kan maar zinvol aan digitale inclusie gewerkt worden als verschillende domeinen tegelijk aangepakt worden:

  • gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening, met leermogelijkheid voor nieuwe gebruikers en alternatieve dienstverlening voor wie dit wenst
  • kunnen beschikken over de nodige hardware en software, aan een betaalbare  prijs
  • kunnen beschikken over een gratis of betaalbare internet-aansluiting
  • vorming op maat, voor alle burgers
  • ondersteuning bij het vinden van een gepaste vorming
  • ondersteuning bij technische problemen met hardware en software

Als lokaal bestuur vinden we het belangrijk dat voor al deze domeinen een voldoende aanbod bestaat in onze stad. We werken met zoveel mogelijk partners samen om het bestaande aanbod nog te verfijnen én bekend te maken.

Daarom vinden we het onze opdracht om - via het opzetten van tijdelijke projecten of nieuwe dienstverlening - er voor te zorgen dat ook kwetsbare inwoners voldoende aan bod komen.

2. Wie is de doelgroep voor uw project? Waarom vond je het nodig om een digitaal inclusieproject voor te stellen voor deze doelgroep? Hoe bereik je je doelgroep als binnen het kader van dit project?

Met het project 'digi-welcome - de wereld aan je vingertoppen' richten we ons op Brugse vrouwen van niet-Belgische origine. We bieden hen de mogelijkheid om gratis een eigen (tweedehandse) laptop te krijgen én in groep een basiscursus rond het werken met een computer te krijgen. Tijdens de lessen leren ze ook de digi-dokters (voor hulp bij problemen met de computer) en het cursusaanbod in Brugge kennen. Samen met andere vrouwen leren versterkt de digitale geletterdheid én het sociaal netwerk.

We startten dit project, ook al leverden we sinds de start van de corona-crisis heel wat inspanningen om kwetsbare gezinnen aan laptops te helpen om verder onderwijs en volwassenvorming te kunnen blijven volgen. We merkten immers bij nieuwkomers dat de ouders/moeders vaak hulpeloos waren als er zich problemen stelden met de laptops die hun kinderen gebruikten, ook al werkten ze wel met een smartphone.

We bereikten de vrouwen uit de doelgroep, door gerichte bekendmaking bij eigen diensten én externe organisaties die veel vrouwen van niet-Belgische origine bereiken.

Dankzij tijdelijke middelen van de Koning Boudewijnstichting, kreeg dit project voor het eerst vorm (5 lessenreeksen, oktober 2021- juni 2022).

Gezien de positieve evaluatie wordt het project verder gezet.

3. Welke methodologie heb je gebruikt om dit project uit te voeren? Wat is het innovatieve karakter van deze methodiek? Hoe betrek je je doelgroep bij de voorgestelde activiteiten?

Voor de uitwerking van het project werkten we samen met enkele organisaties die op het vlak van vormingen, bereiken van de doelgroep én ervaringsdeskundigheid, de nodige know-how in huis hebben. Zij werkten een basispakket uit voor de vorming, samen met onze eigen ICT-dienst stonden we in voor de aankoop en het performant houden van de laptops.  We kozen voor korte lessenreeksen van 8 sessies, opdat het engagement dat de vrouwen moesten aangaan niet te zwaar zou zijn.

Voor de start van de cursus, werden kandidaten gecontacteerd voor een gesprek (telefonisch of face-to-face),   Om de kennis van het Nederlands af te toetsen, te horen in hoe verre ze vaardig waren met de computer én om te polsen wat ze hoopten te leren tijdens de lessenreeks.

Op basis van deze input én voortgaande op de ervaring van de lesgeefsters werd zo een programma voor elke lessenreeks apart opgemaakt.

Het laatste lesmoment werd steeds vrijgehouden om het laagdrempelig aanbod van Ligo en de Bib Brugge (oa digi-dokters) voor te stellen, om stil te staan bij diverse initiatieven (van internetproviders en OCMW Brugge) om internet betaalbaar te maken én om concrete vragen van de deelneemsters te beantwoorden.

4. Hoe kan jouw project een hefboomeffect creëren (een inspiratiebron zijn) voor de realisatie van andere digitale inclusieprojecten van deze doelgroep? Bent u in het kader van dit project samenwerkingsverbanden aangegaan met andere actoren?

In dit project wordt echt samengewerkt tussen heel wat partners: Avansa, Ligo, Leerwest, de Brugse openbare bibliotheek, Wieder VZW, Diversiteitsdienst Brugge (toeleiders), OCMW (verschillende diensten binnen de maatschappelijke dienst en ICT), stad Brugge, Ûze Plekke, brugfiguren in het Brugs Onderwijs, project Houvast, vzw Taranta, en het Brugs netwerk vrijetijdsparticipatie.

Het feit dat de meeste lessenreeksen heel trouw werden gevolgd, maar ook de uitdagingen/problemen tijdens deze lessenreeksen, zorgden er voor dat de verschillende partners enthousiast zijn over het project en de werkwijze willen voortzetten.

Het project van één jaar is een goede inspiratie voor verder projecten, die onder meer met federale middelen kunnen gefinancierd worden.

5. Wat zijn de resultaten die worden behaald na de uitvoering van uw project?

In de vijf lesgroepen startten 57 vrouwen een lessenreeks, 47 vrouwen maakten de lessenreeks ook af.

Alle vrouwen kregen een laptop die ook na de lessenreeks door hen gebruikt wordt.

Ze kregen de nodige basisvaardigheden én weten ook waar ze bij eventuele computerproblemen terecht kunnen voor hulp.

De samenstelling van de groepen is zeer divers: de vrouwen kwamen op verschillende manieren en om verschillende redenen naar België en verblijven hier met verschillende verblijfsstatuten. Er waren 35 verschillende herkomstlanden vertegenwoordigd.

De cursus had ook een effect voor de gezinnen van de vrouwen.

  • De toestellen zijn in het gezin voor andere gezinsleden beschikbaar voor communicatie, vrijetijdsbesteding en onderwijs/vorming.
  • Ook de vaardigheden die de vrouwen opdeden tijden de lessenreeks, maken dat ze voor meer zaken de laptop gebruiken, veel vrouwen kunnen met de nieuwe vaardigheden ook aan de slag om verder te verkennen én om hun kinderen te helpen.

 

6. Hoe past uw project in een langetermijnstrategie voor digitale inclusie?

In het lokaal sociaal beleidsplan van stad Brugge is onze langetermijnvisie rond digitale inclusie opgenomen.
https://www.brugge.be/lokaal-sociaal-beleidsplan-2021-2025  (p67)

In dit project wordt  stilgestaan bij meerdere facetten die een specifieke doelgroep beletten om bij de digitale evolutie van de samenleving aan te sluiten: hardware, kennis, oefenkansen, betaalbaarheid van een internetaansluiting, lerend netwerk.
Daardoor past het perfect binnen de langetermijnvisie van stad Brugge.